هوالحق
فهرست دروس سال تحصیلی 95-94 - نیم سال دوم
ردیف نام درس توضیحات اطلاعات تدریس یار نرم افزارهای مورد نیاز
1 برنامه نویسی پیشرفته دریافت فایل ها و فولدرهایی که با حرف e شروع می شوند الزامی است.
ضمنا جهت مرور مباحث مربوط به مبانی برنامه نویسی می توانید به ردیف 2 مراجعه کنید.
مرور ترم گذشته
مهندس آینده، آقای زنجانی:

sinapiroozemofrad [@] yahoo [.] com

Dev C++ (Sample program)
2 برنامه نویسی کامپیوتر
(گروه مهندسی عمران)
دریافت فایل ها و فولدرهایی که با حرف e شروع می شوند الزامی است.
دسترسی به سوالات تمرین های ترم های گذشته: گروه 1، گروه 2 و گروه 3
ندارد Dev C++ (Sample program)
3 ریاضیات گسسته
(ساختمان گسسته)
دریافت فایل ها و فولدرهایی که با حرف e شروع می شوند الزامی است. ندارد ندارد
4 فناوری اطلاعات 2 دریافت فایل ها و فولدرهایی که با حرف e شروع می شوند الزامی است. ندارد ندارد
5 طراحی صفحات وب دریافت فایل ها و فولدرهایی که با حرف e شروع می شوند الزامی است.
ندارد Notepad++
کتابخانه الکترونیکی
آدرس پست الکترونیکی: esmaeili [.] lhe [@] gmail [.] com
لطفا در عنوان یا متن پیام های خود، حتما نام دانشگاه و درس مربوطه را بیان کنید.
موفق باشید :)